Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...


SLOVENSKÍ BRANCI

Sme národná dobrovoľná občianska domobrana pozostávajúca z radov našich občanov z každej spoločenskej vrstvy odhodlaných pracovať a konať v prospech našej krajiny a vyšších spoločenských cieľov formou dobrovoľníctva, ktoré je postavené na princípoch národnej spolupatričnosti a lojality.
USTANOVENIE DOMOBRANY

Sily SB pôsobia ako súčasť občianskeho združenia Naša vlasť je budúcnosť (NVB), ktoré je založené v súlade s ústavou Slovenskej republiky, príslušných zákonov a právnych noriem. Slovenskí branci teda aj OZ. NVB sú dobrovoľnou nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizáciou ľudí, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľmi a princípmi demokratickej spoločnosti, nediskriminačne a v súlade so zdravým rozumom, vedeckými poznatkami a historickým odkazom Slovenských a svetových dejateľov. Základnými cieľmi činnosti je združovanie vlastenecky cítiacich jednotlivcov či skupín, priaznivcov športu, vojenských a obranných zručností, metodík, techník a technológii, priaznivcov turistiky, literatúry, folklóru, bojových umení a záujemcov o kultúrne dedičstvo našich predkov. Medzi ďalšie prioritné ciele patrí výchova a vzdelávanie v oblastiach, ktorými sa združenie zaoberá a vytváranie ekonomických, materiálno-technických a odborných podmienok pre rozvoj v oblastiach, v ktorých sa ako organizácia angažujeme.

...

UNIVERZALITA SÍL SB

Na základe širokého uplatnenia príslušníkov našich štruktúr v oblastiach uplynulého, prebiehajúceho či budúceho pôsobenia v rámci vzniku ďalších možných mimoriadnych či krízových situácií sú naše zložky pripravené pre pôsobenie v rámci rozsiahlej škály rizík bojového či nebojového charakteru. Univerzalita je nevyhnutnou súčasťou každej domobrany 21. storočia a pre jej docielenie je neustále vyvíjaný a aplikovaný prípravný a výcvikový proces pre každý nasledujúci výcvikový rok. Dostatočná pripravenosť a včasná reakcia voči bežnému či nečakanému, sú kľúčovými bodmi nášho pôsobenia.

...

SPOLUPRÁCA

Ako občianske združenie a jeho štruktúry na základe našich stanov a ďalších smerov zapojenia širšieho spektra spoločnosti do aktivít našej činnosti ďalej deklarujeme možnosti spolupráce na úrovni občianskych združení, jednotlivcov, firiem a organizácii doma či v zahraničí, orgánov ministerstiev školstva, zdravotníctva, vnútra, obrany a ďalších bezpečnostných a záchranných zložiek, za účelom vzájomnej výmeny zručností, skúseností, či nadväzovania obrannej a bezpečnostnej spolupráce, upevňovania spoločensky zdravých hodnôt vlastenectva, ako prevencie pred rastúcimi vplyvmi extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, nacizmu a fašizácie spoločnosti, či v rámci súčinnosti pri ochrane územných hraníc v prípade výnimočného stavu ohrozenia vnútornej bezpečnosti, ďalej v rámci ochrany zdravia a majetku obyvateľstva v prípade živelných pohrôm, havárii, krízových situácii či ozbrojených konfliktov a záležitostiach aktívnej ochrany a zušľachťovania životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok.

...


1. KROK - ZAČNI

2. KROK - PREJDI

3. KROK - ZAŽI