Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...BUDOVANIE ŠTRUKTÚR

Tak, ako každý organický celok aj štát, jeho zriadenie a spoločnosť, potrebujú obranný mechanizmus ktorý je ich hlavným pilierom určeným k ochrane voči širokému spektru ohrozenia vyplývajúceho z podmienok dnešnej doby.
BUDOVANIE ŠTRUKTÚR

Obranný pilier je nevyhnutné podporovať a rozširovaním posilniť jeho existenciu, funkčnosť a reakcieschopnosť. Preto v tomto smere ako domobrana konáme a svojou činnosťou vytvárame sieť aktívnych a rezervných posádok našich regimentov po celom území Slovenska. Tieto štruktúry pozostávajú z radov našich občanov, konajú pre našich občanov a zodpovedajú sa našim občanom.

...
PRIPRAVENOSŤ A REAKCIESCHOPNOSŤ

Ochrana národa, našej krajiny, jej obyvateľov formou rozširovania brannej prípravy, branných štruktúr a následnou reakciou v smere znižovania dopadu následkov krízových a mimoriadnych situácii je vždy našou prioritnou úlohou.
VÝCVIKOVÝ PROCES

Pre docielenie nepretržitej pripravenosti našich príslušníkov všetky celky našej organizácie podstupujú každoročný cyklus výcvikového procesu ktorý zahŕňa základný bojový výcvik nových príslušníkov síl SB, odborný, špecializovaný a operačný výcvik stálych príslušníkov. Výcvikový proces je neustále formovaný tak, aby boli naši príslušníci v rámci svojich možností schopní čeliť možným aktuálnym či novým hrozbám ktoré môžu nastať. Tento proces tak udržiava naše sily v nepretržitej pripravenosti.

...

...ACOS

V plnom znení Aliancia civilno-obrannej spolupráce je spoločnosť síl SB, ktorá pôsobí ako subjekt poskytujúci občanom, firmám, skupinám, občianskym združeniam a ďalším spoločnostiam doma či v zahraničí možnosti a spôsoby výcviku a bojovej prípravy formou školení a kurzov. Tento projekt je určený najmä pre tých, ktorí nemajú možnosti, čas, či iné prostriedky alebo podmienky pre vstup a členstvo v štruktúrach našej domobrany.

A C O S


POMOC NAŠIM OBČANOM

Našim účelom činnosti, prípravy a nasadenia je výlučne pomoc občanom v ohrození v rámci čoho patrične konáme. Počas našej existencie sme sa vždy v rámci našich možností snažili pôsobiť tam, kde si situácia vyžadovala našu prítomnosť. V tejto činnosti pokračujeme a naďalej pokračovať budeme.
NASADENIA

Od založenia síl SB každoročne prebehlo niekoľko nasadení našich príslušníkov pre pomoc občanom a to pri širokom spektre rizík. Vďaka komplexnej príprave našich posádok boli naši nasadení príslušníci schopný vysporiadať sa s každou situáciou v ktorej pôsobili a to najmä od protipovodňových opatrení a znižovania následkov veterných a snehových kalamít cez evakuáciu obyvateľstva pri úniku chemických a škodlivých látok, pátranie po nezvestných osobách, ochranu zdravia pri rôznych nehodách až po pomoc pri súčasných protipandemických a protiepidemických opatreniach.

...


ZNIŽOVANIE ESKALÁCIE NAPÄTIA

Slovensko naša krajina ako celok ale aj mnohé iné krajiny Európy sú domovom ako pre svojich občanov, tak aj pre mnoho spoločenských názorov, záumov a skupín. Často krát sa však stáva , že medzi názorovými aspektmi a ich zástancami dochádza k extrémnym spôsobom ich výmeny, čím vzniká v spoločnosti napätie ktoré môže ďalej eskalovať do veľmi vysokej a nežiaducej formy násilia.
PÔSOBENIE

Ako domobrana a nasledovníci mierotvorcov, dobrovoľníkov našich predkov, mnoho krát preberáme úlohy činnosti aj pri eskalácii napätia medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Počas nášho pôsobenia dochádza k nasadeniu našich príslušníkov do pozorovacích a poriadkových hliadok v rizikových miestach a v miestach so zvýšenou kriminalitou.

...


...SPRAVODAJSKÁ ČINNOSŤ

V súčasnosti sú informácie veľmi silným nástrojom pre docielenie rôznych žiadúcich a nežiadúcich cieľov. Vďaka ich účinnému zberu a triedeniu je možné včas predchádzať veľkému množstvu blížiacich sa či nastávajúcich rizík , ktoré by mohli našu krajinu a život v nej ako taký zmeniť v priebehu pár hodín na nespoznanie. Aj v tomto segmente sú uplatňované sily našej domobrany.PROSTREDIE A REVITALIZÁCIA

Príroda, národné kultúrne dedičstvo a naše prostredie sú prvkami ktoré si vyžadujú pravidelnú dávku pozornosti najmä vo forme ich zveľaďovania, udržiavania a revitalizácie. Stav týchto prvkov nie len že vypovedá o kultúre a úrovni nášho národa ale je aj významnou súčasťou našej histórie a prostredia v ktorom my sami žijeme. Ako sa postaráme o naše prostredie, tak sa naše prostredie postará o nás.
ČINNOSŤ

Príslušníci síl SB pôsobia každoročne na niekoľkých organizačných projektoch v oblasti likvidácie čiernych skládok, revitalizácie chránených prírodných území či obnove pamätníkov a ďalších historických pamiatok.

...


BRANNÁ PRÍPRAVA

Branná príprava ako vzdelávací prvok našej spoločnosti je v dnešnej dobe žiaľ vo vysokej miere zanedbávaná. Problematiku brannej prípravy je nevyhnutné prinavrátiť do vývojového štádia každého jednotlivca v štandardnej vedomostnej rovine. Posádky našich regimentov vykonávajú každoročne branné cvičenia pre mládež a širokú verejnosť na rôznych spoločenských a verejných udalostiach.1. KROK - ZAČNI

2. KROK - PREJDI

3. KROK - ZAŽI