Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...


1. KROK - ZAČNI

2. KROK - PREJDI

3. KROK - ZAŽI...
1. PRIHLÁŠKA

Ak máte záujem o vstup do štruktúr síl SB na pozíciu príslušníka regulérnej, alebo rezervnej posádky, či do podporných štruktúr, ktoré poskytujú možnosť uplatnenia fyzicky indisponovaným osobám, vstupný prijímací proces začína online prihláškou, ktorú je nutné vyplniť a odoslať. Pred odoslaním prihlášky sa uistite či spĺňate nasledovné normy : občianstvo SR, vek nad 15 rokov, bezúhonnosť a svojprávnosť. V prihláške vyplňte všetky nami požadované údaje v úplnej miere a pravdivo. Na základe vami uvedených údajov vás pridelíme do posádky príslušného regimentu. Vzhľadom k tomu, že počiatočná fáza prijímacieho procesu je vykonávaná virtuálnou formou, prihláška a zaradenie do informačného a prípravného kurzu je pre vás bez akýchkoľvek prvotných záväzkov voči organizácii.

PODAŤ PRIHLÁŠKU
2. VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES

Po zaslaní vašej prihlášky, najneskôr do 48 hodín obdržíte od nášho regrutačného centra správu prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú ste uviedli vo vašej prihláške. Táto správa obnáša informácie o spracovaní vašej žiadosti o vstup a ďalšie inštrukcie, ktoré vás nasmerujú do virtuánych kurzov prijímacieho procesu.
Virtuálne kurzy prijímacieho procesu sú dva. Prvý kurz, ktorým musíte ako uchádzač / uchádzačka prejsť je informačný kurz, ktorý obnáša všetky kľúčové informácie o základoch a princípoch pôsobenia našej organizácie, podmienkach členstva, príslušných štruktúrach a možnostiach vášho uplatnenia. Po prejdení prvého informačného kurzu, pokračujte kurzom číslo dva , teda prípravným kurzom, ktorý je určený k poskytnutiu základných informácii v oblasti poradovej prípravy, streleckej prípravy, ženijnej prípravy a prípravy RCHBO. Tieto informácie sú pre vás nevyhnutné k ďalšiemu postupu a to pre splnenie vedomostného testu a následný nástup na zaraďovací výcvik.

...
...
3. ZARADENIE

Každému jednotlivcovi po zaslaní prhlášky a obdržaní virtuálnych kurzov, odporúčame prejsť virtuánym procesom teda informačným a prípravným kurzom najneskôr do jedného týždňa a ďalej postupovať podľa inštrukcii obdržaných v prvotnom e-maile.
Po úspešnom absolvovaní virtuálnej fázy procesu, vás regrutačné centrum zaradí do previerkového kurzu, ktorý je vykonávaný osobnou formou buď pri prvotnom zaradení do výcviku, alebo v samostatnom termíne.
V poslednom, teda previerkovom kurze vás čaká písomný test a fyzické preskúšanie (fyzické normy pre vstupné preskúšanie sú špecifikované v informačnom kurze virtuálneho procesu). Úspešným splnením noriem vstupného preskúšania budete ďalej zaradený na výkon základného bojového výcviku podľa ďalších pokynov príslušníkov regrutačného centra.
...
...
REGULÉRNA POSÁDKA

Posádka určená pre občanov ktorým ich časové podmienky umožňujú stálu a pravidelnú účasť na bojovej príprave, nasadeniach a ďalších organizačných aktivitách. Forma služby prostredníctvom regulérnej posádky umožňuje každému v nej zaradenému príslušníkovi úplný kariérny rast v hodnostnej a funkčnej úrovni, či neskôr pôsobenie v štruktúrach ACOS. Pri príslušníkoch regulérnej posádky je kladený dôraz na ich pravidelné zapájanie sa do organizačného pôsobenia a do ďalších rozvojových celkov a projektov organizácie.

REZERVNÁ POSÁDKA

Posádka určená pre občanov, ktorým ich časové podmienky nemumožňujú pravidelnú účasť na bojovej príprave a ďalších organizačných aktivitách. Táto forma služby je určená aj pre príslušníkov síl SB, ktorý boli pôvodne členmi regulérnej posádky, no ich situácia sa z časového hľadiska, osobných, alebo iných dôvodov skomplikovala a nemajú možnosť dodržiavať pravidelnú účasť na bojovej príprave a ďalších organizačných aktivitách.
Príslušníci rezervnej posádky majú obmedzenú možnosť kariérneho rastu v hodnostnom a funkčnom zaradení. Pokiaľ občan vstupuje do síl SB za účelom členstva v rezervnej posádke, je nevyhnutné aby absolvoval prvých šesť cvičení základného bojového výcviku pre dosiahnutie nutného minima, individuálnej a skupinovej pripravenosti. Po dosiahnutí tohto minima, je dotyčný na základe svojho podnetu zaradený do udržiavacieho procesu kedy je jeho účasť na organizačnej činnosti ďalej voliteľná podľa jeho osobných časových možností.
V rámci udržiavacieho procesu rezervnej posádky je nutné pre jej príslušníkov dodržiavať svoju účasť na ľubovoľnom nácviku operačného nasadenia jeden krát za jeden výcvikový rok.MIESTO PRE KAŽDÉHO

Ako domobrana pozostávajúca z radov našich občanov odhodlaných konať v prospech našej krajiny máme za to, že možnosť služby vlasti prostredníctvom činov postavených na báze dobrovoľníctva musí dostať každý občan, ktorý spĺňa základné vstupné požiadavky. Na zákade tohto rozhodnutia prijala hlavná rada síl SB dňa 13.03.2021 internú vyhlášku, ktorá umožňuje zapojenie našich občanov, ktorým ich fyzický zdravotný stav neumožňuje výkon bojovej prípravy.


...

Pre zaradenie fyzicky indisponovaných jednotlivcov má naša organizácia priestor uplatnenia v mnohých oblastiach podporných síl strategického manažmentu (STRATMAN) a to najmä v oblasti propagačných skupín, regrutačného centra, finančnej skupiny, personálnej a logistickej skupiny, skupiny pre reportáže a grafické práce , komunikačné skupiny pre styk s verejnosťou a mnoho ďalšieho.
Zapojeným občanom sme schopní v týchto sekciách poskytnúť odbornú prípravu a vytvoriť tak podmienky pre ich osobnostný rozvoj a ďalší organizačný rozvoj. Spôsob vstupu do štruktúr síl SB pre osoby, ktoré chcú pôsobiť v podporných skupinách, platí rovnaký postup prostredníctvom podania prihášky a prejdením oboch virtuálnych kurzov, z čoho pri previerkach bude kladený dôraz len na výsledky vedomostného písomného testu.