Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  


DOMOBRANA SLOVENSKÍ BRANCI
INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV :


Spoločnosť ACOS s.r.o. , so sídlom Majcichov 763, 919 22, Majcichov, Slovenská republika, IČO : 53 525 698, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 48285/T (ďalej len ACOS), týmto v súlade s čl. 13 nariadenia Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov , ktorými sa ruší smernica 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v nasledovnom rozsahu :

 • Prevádzkovateľom je spoločnosť ACOS.
 • Dotknutými osobami sú fyzické osoby - uchádzajúce sa o vstup do regulérnej alebo rezervnej posádky síl SB.
 • Údaje dotknutých osôb sú spracovávané na účely a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre úspešné splnenie prijímacieho procesu do štruktúr síl SB a následné zaradenie do výkonu hodnosti, funckie , príslušnej zložky a činností základného a doborného výcviku. Právnymi základmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou ACOS je :
  Spracovanie a vyrozumenie uchádzačov o vstup prostredníctvom zaslaných prihlášok či vyrozumenie o aktivitách, udalostiach, mobilizácii a príjmacích procesov síl SB a ACOS.


 • DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV :
  Uchádzači a záujemcovia o službu v domobrane ako dotknuté osoby, poskytujú našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne, za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich z povahy našich služieb a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z ustanovení našich organizačných noriem a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb pre účely prihlášok so súhlasom dotknutých osôb v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18 / 2018 Z.z. a o zmene a doplnení neskorších zákonov o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri zaslaní vyplneného registračného formulára v rámci svojej prihlášky na oficiálnej webovej platforme domobrany Slovenskí branci.

  ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV S ĎALŠÍMI STRANAMI :
 • Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi subjektmi tretích strán či nepoverenými osobami mimo poverených personálnych štruktúr zamestnancov spoločnosti ACOS.

 • Vaše osobné údaje spracúva poverený personál určený pre výkon personálnych a evidenčných úkonov či, úkonov vyrozumenia, ktorý spĺňa vnútroorganizačné osobné bezpečnostné previerky najvyššieho stupňa.


 • PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO INEJ KRAJINY :
  V rámci primárneho a sekundárneho pôsobenia spoločnosti ACOS, teda doma a v zahraničí , nie sú vaše údaje prenášané za hranice iných krajín ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho a bezpečnostného priestoru (EEA), alebo mimo neho ako napr. USA a pod. Všetky údaje sú teda uchovávané v rámci rozsahu územných hraníc Slovenskej republiky.

  POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REKLAMNÉ A MARKETINGOVÉ ÚČELY :
  Spoločnosť ACOS nepoužíva osobné údaje od dotknutých osôb na žiadne ďalšie marketingové či reklamné účely, okrem e-mailového či telefonického spojenia v rámci spresnenia informácií k produktom a službám, či v rámci upovedomenia dotknutých osôb o ďalších produktoch, zľavách, výzvach a novinkách spoločnosti a regrutačnom postupe síl SB.

  POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY :
  Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa teda spoločnosti ACOS:
 • Potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spoločnosťou spracovávané.
 • Vo všeobecne zrozumieteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.
 • Dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme, presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravy alebo likvidácie nesprávnych , neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov; ktoré sú predmetom spracovania, likvidácie jej osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné dokumenty obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania , ak došlo k porušeniu zákona.
 • Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípade, ak sú uvedené oprávnené dôvody, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú, alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené ; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať , resp. vymazať.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú , môže podať príslušnému úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu , jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.


 • ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA :

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

 • Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č 18 / 2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.