Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  


DOMOBRANA SLOVENSKÍ BRANCI
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB


Od júna 2021 je spustená nová forma vstupu do štruktúr našej národnej dobrovoľnej občianskej domobrany. Táto forma výrazne urýchľuje a uľahčuje záujemcom o vstup všetky potrebné úkony regrutačného cyklu prvej a druhej fázy, ktoré je nutné absolvovať pre úspešné splnenie podmienok prijímacieho konania.

Virtuálny prijímací proces je možné absolvovať prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Tento proces pozostáva z dvoch on-line kurzov spracovaných formou videoprezentácie. Prvý kurz je zameraný pre poskytnutie základných organizačných informácií, podmienkach a princípoch členstva, výcviku, výstrjného a výzbrojného zabstarávania a podobne. Druhý kurz je určený k príprave uchádzačov najmä v teoretickej rovine a to v oblasti základných bojových zručností, ktoré sú nevyhnutné pre hladký priebeh nástupu na výkon základného bojového výcviku.

AKO TO FUNGUJE ?
Uchádzač či záujemca o vstup do síl SB vyplní svoju on-line prihlášku v našej regrutačnej sekcii. Po odoslaní prihlášky naše regrutačné centrum žiadosť spracuje a zaeviduje a následne odošle na e-mail uchádzača prístup k informačnému a prípravnému virtuálnemu kurzu s ďalšími inštrukciami. Uchádzač o vstup by mal prejsť oboma kurzami najneskôr do 7 kalendárnych dní a následne e-mailovou správou upovedomiť centrum podľa obdržaného postupu o stave svojej pripravenosti. Po splnení tohto cyklu naše regrutačné centrum zaradí uchádzača do previerkového a zaraďovacieho kurzu ktorý je realizovaný osobnou formou podľa inštrukcii ktoré dotyčnému uchádzačovi vydá regrutačná skupina.

Previerkový a zaraďovací kurz pozostáva z písomného vedomostného testu, testu fyzickej spôsobilosti a výkonu prvotných cvičení zákaldného bojového výcviku. Po úspešnom absolvovaní previerkového a zaraďovacieho kurzu sa úspešný absolvent stáva príslušníkom posádky regimentu pod ktorý spadá v rámci polohy svojho bydliska, na hodnostnej úrovni branec vo funkcii strelec a následne pokračuje v činnosti v rámci členstva základným a neskôr odborným bojovým výcvikom a ďalšími organizačnými kurzami a aktivitami.

Postup štandardného zaradenia s uplatnením výcvikovej formy sa netýka fyzcky indisponovaných uchádzačov ktorý sa uchádzajú o vstup do podporných jednotiek či jednotiek s určením STRATMAN (strategický manažment síl SB). V tomto prípade sa jedná o preskúšanie uchádzačov len písomným vedomostným testom....


...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti základných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFOPRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
PODPORTE NÁS - SME TU PRE VÁS

Ako domobrana sme plne apolitickou dobrovoľníckou organizáciou fungujúcou na báze nezávislých princípov a to bez akejkoľvek materiánej a finančnej podpory vládnych či politických strán, firiem, skupín a spoločností doma a v zahraničí. Každý občan našej krajiny má však možnosť posilniť existenciu a fungovanie našich síl formou dobrovoľného daru s charakterom finančnej či materiálnej čiastky.

Čítať viac